• หน้าหลัก
 • ข้อมูล IP Phone
 • ค้นหาเบอร์โทรศัพท์
 • แจ้งเหตุการใช้งาน
 • ผู้ดูแลระบบ


 • ค้นหาเบอร์โทรศัพท์


  ดาวน์โหลดเบอร์โทรศัพท์ทั้งหมด


  ดาวน์โหลดเบอร์โทรศัพท์ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ( IP Phone )
  ดาวน์โหลด สรุปเบอร์ IP Phone 2559
  ดาวน์โหลด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
  ดาวน์โหลด สำนักงานอธิการบดี
  ดาวน์โหลด สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
  ดาวน์โหลด หน่วยตรวจสอบภายใน
  ดาวน์โหลด ส่วนมาตรฐานและคุณภาพการศึกษา
  ดาวน์โหลด สภามหาวิทยาลัย
  ดาวน์โหลด สถาบันอุษาคเนย์ศึกษา
  ดาวน์โหลด สถานีวิทยุมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
  ดาวน์โหลด ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ
  ดาวน์โหลด โรงเรียนสาธิต
  ดาวน์โหลด บัณฑิตวิทยาลัย
  ดาวน์โหลด คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  ดาวน์โหลด คณะวิทยาการจัดการ
  ดาวน์โหลด คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
  ดาวน์โหลด คณะเทคโนโลยี อุตสาหกรรม
  ดาวน์โหลด คณะครุศาสตร์
  ดาวน์โหลด กองพัฒนานักศึกษา

  หน้าที่ : 1 จาก 1   [ ข้อมูล 18 รายการ ]